توجه داشته باشید :

توجه داشته باشید پیگیری درخواست تنها از طریق بخش پیگیری و با وارد نمودن کدرهگیری انجام میشود.

هرگونه تغییر در وضعیت ثبت نام شما شما تنها از طریق این سامانه و پیام کوتاه به اطلاع خواهد رسید.

هرگونه تغییر در وضعیت ارزیابی داوطلبان بصورت تلفنی اطلاع رسانی خواهد شد.

تماس با ما

تهران پاسداران گلستان 14 مرکز توسعه سیویر

Social networks
Email : Info@cvir.ir
Email : Cvir.portal@gmail.com